Domeny cylindryczne

W celu zastosowania domen cylindrycznych jako nośników informacji wymagany jest ruch domen w ortoferrycie, i to w ściśle określonych przedziałach czasu. Z tego względu potrzebne są odpowiednio silne lokalne pola do sterowania ruchu domen. Wspominaliśmy już w p. 9.4

o sposobach oddziaływania z zewnątrz na położenie domen, tutaj omówimy je nieco obszerniej. Przesyłanie domen za pomocą pętli przewodzącej z prądem. Na rysunku 9.12 przedstawiono fragment pętli przewodzącej naniesionej na płytkę ortoferrytu i wyznaczającej komórkę pamięciową w płytce ortoferrytu oraz rozkład pól magnetycznych wytwarzanych przez pętlę z prądem w obszarze komórki. Aby nastąpiło przejście domeny z komórki 3 do komórki 4, część obszaru domeny musi się znajdować w takim miejscu płytki, w którym występuje dodatni przyrost natężenia pola Hs, wytwa-rzanego przez prąd płynący w pętli obejmującej komórkę 4. Oczywiście ruch domeny odbywa się w obecności stałego pola polaryzującego Hb, działającego prostopadle do powierzchni ortoferrytu.

Warunki przesyłania domeny z jednej komórki do drugiej zilustrujemy przykładem doświadczalnym zapożyczonym z pracy [9.2]. Na płytkę ortoferrytu YbFeOa o grubości 50 ¡.im naniesiono obwody jak na rys. 9.12. Wymiary tych obwodów przystosowano do sterowania ruchu domen

o średnicy 100-150 ftm. Granice zmian wartości natężenia pola sterującego Hs = f(Is) wytworzonego przez prąd Is w pętli i wartości natężenia pola polaryzującego Hb wyznaczające tzw. obszar pracy dla powyższego układu przedstawiono na rys. 9.13. Jak widać, przesyłanie domen między sąsiednimi komórkami odbywa się przy znacznych zmianach natężeń pól sterujących.

Interesującym parametrem jest także szybkość przesyłania domen, wyznaczająca szybkość pracy pamięci. Charakterystyki szybkości dla różnych ortoferrytów przedstawiono na rys. 9.14. Są to zależności otrzymane doświadczalnie [9.2] w układach analogicznych jak na rys. 9.12. Z charakterystyk można odczytać, że szybkości przesyłania domen zawierają się – zależnie od typu ortoferrytu – w granicach od kilku do kilkunastu milionów domen na sekundę.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply