Konstrukcja i technologia głowic ferrytowych

Konstrukcja i technologia głowic ferrytowych są przedmiotem licznych patentów, m.in. polskich ), ). Dla przykładu przedstawimy w skrócie rozwiązanie opracowane w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie 2). Jego istotą jest dobranie odpowiednich operacji technologicznych

i wykonywanie ich w ściśle określonej kolejności w procesie obróbki ferrytu i montażu głowicy dwuszczelinowej. Na rysunku 10.28a przedstawiono początkową fazę tego procesu, w której płytki (1) i (2) wycięte z większego bloku lub stanowiące gotowe elementy ferrytowe poddaje się szlifowaniu w celu uzyskania zarysu rdzeni, zwracając szczególną uwagę na jakość powierzchni (3), które później będą określać liniowość i rów-noległość szczelin głowicy. Kolejną czynnością jest spawanie płytek (2)

i (2) szkłem w obrębie powierzchni (3) z zachowaniem pewnej odległości między nimi, ustalonej za pomocą płatków folii (6). Spawanie odbywa się w temperaturze ok. 500°C. Po odcięciu naddatku technologicznego na poziomie (5), blok przykleja się do płyty (8) rys. 10.28b i wykonuje się nacięcia ściernicami diamentowymi o różnej szerokości. Podczas pierwszego cięcia (Cl), wykonanego w płaszczyźnie symetrii (9) powstaje prze-strzeń przeznaczona na ekran międzygłowicowy. W drugim cięciu (C2), wykonywanym prostopadle do cięcia pierwszego, powstają kolejno zarysy odcinków rdzeni poszczególnych głowic, przeznaczone pod uzwojenia.

Trzecie cięcie (C3) pogłębia nacięcia (C2), wyznaczając odstępy pomiędzy poszczególnymi głowicami zapisującymi, a tym samym także ich szerokość. W czasie czwartego cięcia (C4), wykonywanego tylko do połowy szerokości bloku, wyznaczane są odstępy pomiędzy poszczególnymi gło-

żywicy epoksydowej. Tak zmontowany zespół umieszcza się w metalowej obudowie, po czym poddaje się go szlifowaniu w celu ukształtowania czoła głowicy. Podczas tej operacji zostaje zdjęty naddatek technologiczny ferrytu nieco powyżej płaszczyzny (4), a przez to usunięte ostatnie

połączenia magnetyczne pomiędzy poszczególnymi głowicami. Umieszczenie w obudowie głowicy ścierającej kończy proces wykonywania głowicy, której ostateczną postać przedstawia rys. 10.29.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply