Ortoferryty

Dla spotykanych ortoferrytów rc <==> 1 mm. Osiąga się tu stabilność domen, jednakże z powodu dużych ich rozmiarów nie mogą one być stosowane w praktyce. Przypadek 3. Dla r ¡=h uzyskanie stabilnych domen cylindrycznych jest możliwe. Stabilne będą domeny o takim promieniu, dla którego wartości bezwzględne natężenia pól magnetycznych Hw i Hd są równe (co odpowiada punktom przecięcia odpowiednich krzywych na rys. 9.9c), a ponadto jest spełniony warunek

W ogólności, w celu spełnienia warunku (9.11) należy poddać płytkę ortoferrytu działaniu pola stałego Hb, które zwiększa natężenie pola HB, powodując zmniejszanie się promienia domeny. Domena będzie stabilna wówczas, gdy jej promień będzie równy rb (rys. 9.9c). Jeżeli promień domeny jest mniejszy niż rb i większy niż ra, to natężenie pola odmagneso- wania jest większe niż Hb+Hw i powoduje wzrost promienia domeny aż do wartości rb. Jeżeli Hb wzrasta, to wartości ra i rb przybliżają się do siebie i zrównują się, gdy krzywa Hb + Hw staje się styczna do krzywej Hd. Przy dalszym zwiększaniu wartości pola Hb wszystkie domeny stają się niestabilne i znikają. Oznacza to, że przez dobór wartości natężenia pola Hb można osiągnąć warunki stabilnego zachowania się domen cylindrycznych w obszarze ortoferrytu.

Dla wielu ortoferrytów wyznaczono doświadczalnie zależność promienia domeny rb od Hb. Wykres typowej zależności (wg pracy [9.1]) przedstawiono na rys. 9.10. Pomiar promienia rb umożliwia wyznaczenie gęstości energii aw ścian domenowych za pomocą wzoru. Wartości omówionych parametrów domen cylindrycznych dla różnego rodzaju ortoferrytów zestawiono w tabl. 9.1 (wg [9.2]). Dodatkowo w tablicy podano dla porównania wartość najmniejszej możliwej do

Zależność promienia Tb domeny cylindrycznej od wartości natężenia pola polaryzującego H\, działającego prostopadle do płytki ortoferrytu A – punkt zaniku domeny, B – punkt zmiany kształtu domeny z podłużnego na cylindryczny

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply