Inwertor

Schemat ideowy układu czterech komórek ilustrującego zasadę działania dynamicznej pamięci przerzutnikowej z dowolnym dostępem na płytce krzemowej o wymiarach zaledwie ok. 4X4 mm [7.4], Stanowi to 80’% powierzchni płatu o takiej samej pojemności zbudowanego z konwencjonalnych przesuwanych rejestrów dynamicznych i zaledwie 25’% powierzchni scalonego płatu statycznego. Komórki płatu są podzielone na 32 kolumny i 32 wiersze. W układzie koincydencyjnym jest więc adreso

Read more »

Oczyszczenie płytki

Po dokładnym oczyszczeniu płytki osadza się na niej cienką mono- krystaliczną warstwę krzemu o innej oporności właściwej niż oporność podłoża. Proces ten nazywa się nakładaniem epitaksjalnym, a najbardziej powszechną metodą jego realizacji jest tzw. metoda chlorkowa. Polega ona na termicznym rozkładzie czterochlorku krzemu według wzoru

SiCl4 + 2H, Si + 4HC1. Efektem redukcji czterochlorku krzemu są atomy czystego krzemu osadzające się na podłożu umieszczonym w temperaturze 1200°C i kształtujące strukturę monokrystaliczną. Dla uniknięcia defektów w tworzącej się strukturze epitaksja musi przebiegać w warunkach nadzwyczajnej czystości i stałości parametrów, m.in. temperatury.

Read more »

Schemat ideowy przykładowego układu scalonego

Na odpowiednio przygotowane podłoże krzemowe (1) typu p (na rys. 7.4a pokazano jego fragment, na którym będzie wytworzony tylko jeden układ) nakłada się warstwę epitaksjalną (2) typu n (rys. 7.4b), którą następnie poddaje się procesowi utleniania. W wyniku tego powstaje zabezpieczająca warstwa dwutlenku krzemu (3) o grubości ok. 0,5 ¡.im (rys. 7.4c). Z kolei w warstwie (3) wytrawia się metodą fotolitografii okienka (4) (rys. 7.4d), przez które dokonuje się dyfuzji boru w warstwę epitaksjalną krzemu (2), aż do osiągnięcia płytki podłoża. W ten sposób zmienia się typ odsłoniętych obszarów warstwy (2) z typu n na typ p (5) (rys. 7.4e). Granice tych obszarów po odpowiednim spolaryzowaniu ich w stosunku do dwóch wysp typu n, dadzą złącze izolujące.

Read more »

Układ przesuwu taśmy

W maszynach cyfrowych do przetwarzania danych szerokie zastosowanie znalazły sekwencyjne pamięci zewnętrzne na taśmie magnetycznej, zwane w skrócie pamięciami taśmowymi. Przykłady parametrów tych pamięci podano w tabl. 10.3.

Pamięć taśmowa składa się z układu przesuwu taśmy, wielośladowych głowic magnetycznych oraz układów zapisu, odczytu i sterowania. Jak wiadomo, cyfrowa pamięć taśmowa jest urządzeniem pracującym w sposób przerywany, tzn. taśma magnetyczna nie porusza się ruchem ciągłym, lecz jest przesuwana tylko w miarę potrzeby, poza tym znajdując się w stanie spoczynku.

Read more »

Pamięci na kartach magnetycznych

Przykładem pamięci na kartach magnetycznych jest pamięć NCR- -CRAM, której schemat przedstawiono na rys. 10.12a. Pojemnik pamięci zawiera 256 kart magnetycznych o całkowitej pojemności ok. 100 min bitów. Karty są zawieszone na 8 prętach o specjalnym profilu przekroju,

przechodzących przez odpowiednie wycięcia na brzegu kart. Każdy pręt, obracając się wokół swej osi, może zająć jedno z dwóch możliwych położeń, odpowiadających wartości 1 lub wartości 0 (rys. 10.12b). Aby ułatwić spadanie karty, przez pojemnik z góry ku dołowi przedmuchuje się powietrze. W momencie odsunięcia dwóch dodatkowych prętów, wchodzących w nacięcia boczne karty, wybrana karta opada w dół na powierzchnię bębna, wirującego z prędkością 1300 obr/min, do której zostaje przyssana dzięki istnieniu w bębnie specjalnego układu pozwalającego na zmiany ciśnienia powietrza w różnych jego sektorach. Zmiana ciśnienia w momencie przechodzenia karty pod głowicą zapewnia stały kontakt między kartą

Read more »

Konstrukcja kriotronu cienkowarstwowego

Zmieniając konstrukcję kriotronu cienkowarstwowego przedstawionego na rys. 8.1 można w prosty sposób otrzymać komórkę pamięciową. W tym celu kriotron wyposaża się w obwód bocznikujący bramkę, wykonany również z materiału nadprzewodzącego. Prąd wzbudzony w powstałej w ten sposób pętli płynie dopóty, dopóki pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego w bramce nie zaniknie nadprzewodnictwo. Stanowi kriotronu, w którym występuje trwały przepływ prądu, przypisuje się zwykle informację o wartości 1, a stanowi, w którym nie ma prądu w pętli – informację o wartości 0. Schemat ideowy takiej komórki pamięciowej pokazano na rys. 8.3.

Read more »

Gęstość informacji na jednostkę powierzchni rejestrującej

Ważnym parametrem zapisu jest gęstość informacji na jednostkę powierzchni rejestrującej. Jest ona iloczynem gęstości informacji na ścieżce i gęstości ścieżek. Jeżeli czynna powierzchnia warstwy rejestrującej ma szerokość D mm i długość L mm, to jej pojemność w bitach wyraża się wzorem

przy czym: liczba ścieżek na 1 mm szerokości warstwy, l -liczba bitów na 1 mm długości warstwy. W obecnie produkowanych pamięciach stosuje się zapis z gęstością l w granicach 30-100 bitów/mm i gęstością d wynoszącą do 5 ścieżek/mm, co odpowiada gęstości 150-500 bitów/mm2. Przewiduje się, że w roku 1972 będzie osiągnięta gęstość 1500 bitów/mm2.

Read more »

Konstrukcja i technologia pakietu dysków.

Konstrukcję pakietu dysków typu IBM 1316 przedstawiono poglądowo na rys. 10.11 w postaci rozłożonych elementów. Pakiet składa się z 6 krążków aluminiowych

o średnicy 356 mm i grubości 1,27 mm, pokrytych warstwą magnetyczną. Konstrukcja pakietu dysków typu IBM 1316 1 – pokrywa futerału, 2 – wkładka maskująca, 3 – dysk zabezpieczający, 4 – rygiel wrzeciona, 5 – górny pierścień zaciskowy, 6 – piasta, 7 – pierścień dystansowy, 8 – dolny pierścień zaciskowy, 9 – filtr powietrza, 10 – dysk zabezpieczający, 11 – spód futerału, 12 – 6 dysków

Read more »

Schemat ramieniowego zespołu buforowego

Schemat ramieniowego Rys. 10.18. Schemat ramieniowego zespołu buforowego zespołu buforowego z dodatkowymi rolki na ruchomym ramieniu, 2 – pojemnikami rolki stałe, 3 głowice, 4 taśma, 2 – dodatkowe pojemniki

szpula cami magnetycznymi. Długość odcinków taśmy zawartych w tego rodzaju pojemnikach jest określana na podstawie obserwacji położenia ruchomego ramienia, napinającego taśmę na rolkach. W czasie pobierania taśmy z pojemnika ruchome ramię przemieszcza się ruchem obrotowym w kierunku rolek stałych, a przy wprowadzaniu taśmy do pojemnika w kierunku przeciwnym. Na rysunku 10.17 kierunki tych ruchów pokazano za pomocą strzałek.

Read more »