Precyzyjny przesuwnik głowic

Precyzyjny przesuwnik głowic jest stosowany niemal we wszystkich rodzajach elektromechanicznych pamięci masowych. Dzięki niemu setki, a nawet tysiące ścieżek mogą być obsługiwane zaledwie przez kilka czy

kilkanaście głowic. Oczywiście odbywa się to kosztem zwiększenia czasu dostępu do informacji, średnio do 100 ms. Niemniej jednak korzyści wynikające z ograniczenia liczby głowic, które ciągle jeszcze są elementem kosztownym, oraz z uproszczenia konstrukcji pamięci – są niezaprzeczalne.

Na rysunku przedstawiono konstrukcję przesuwnika pamięci PB-6, zamieniającego pięciobitowy adres na jedno z 32 położeń głowicy. Przesuwnik jest więc konwerterem przekształcającym podany w kodzie

dwójkowym adres żądanej ścieżki na przesunięcie liniowe trzpienia doprowadzającego głowicę do tej ścieżki. Składa się on z pięciu tłoczków, umieszczonych we wspólnym cylindrze. Każdy tłoczek realizuje inne co do wartości przesunięcie liniowe. Wartość tego przesunięcia dla poszczególnych tłoczków jest kolejną potęgą dwójki, pomnożoną przez przesunięcie elementarne s. Tak więc pierwszy tłoczek realizuje przesunięcie Sx = s-2°, drugi S2 = s-21, …, piąty S5 = s>24. Każdy tłoczek jest sterowany zaworem dwupołożeniowym. Jedno położenie zaworu, odpowiadające wystąpieniu jedynki na odpowiedniej pozycji adresu ścieżki, powoduje doprowadzenie oleju pod ciśnieniem p do przestrzeni cylindra za danym tłoczkiem, drugie, odpowiadające wystąpieniu zera, powoduje połączenie przestrzeni za tłoczkiem ze zbiornikiem oleju. Każdy tłoczek ma dwa zderzaki, współpracujące ze zderzakami tłoczków sąsiednich. Jeden zderzak (na rys. 10.7 jest to prawy zderzak każdego tłoczka) ogranicza ruch własny tłoczka do wartości Sn – s*2n_1, drugi przesuwa sąsiedni tłoczek realizujący przesunięcie S„+1) o wartość Sn oraz ogranicza ruch własny tego tłoczka do wartości Sn+1. Ostatni tłoczek ma tylko jeden zderzak, ograniczający ruch własny stanowi on jedną całość z trzpieniem.

Na rysunkupokazano przesuwnik w położeniu odpowiadającym adresowi 00000. Wszystkie zawory A, B, …, E znajdują się w stanie 0, tzn. przestrzeń w cylindrze za kolejnymi tłoczkami jest połączona ze zbiornikiem oleju, a same tłoczki zajmują skrajnie prawe położenie. Na rysunku 10.7b pokazano położenie przesuwnika odpowiadające adresowi 11010. W tym przypadku trzpień został przesunięty o sumę przesunięć tłoczków, których zawory są w stanie 1, a więc o S = s+s+s4 = 26s Jest to 27 położenie trzpienia (uwzględniając położenie zerowe).

But it is wagerer to see the differences kickoff. write my paper no plagiarism Continued as a junto within the Parturiency Party afterwards the innovation of that party, but stone-broke with it in 1932. To evangelize is to shuffling the land of God represent in our man

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply